APIE MUS

Švenčionių miesto kultūros centras

Švenčionių miesto kultūros centras vykdo išradingą kūrybinę, organizacinę bei projektinę veiklą. Jis aktyviai puoselėja mėgėjų meną, palaiko draugiškus ryšius su užsienio šalių meno kolektyvais, plėtoja edukacinę veiklą, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, garsina savo rajoną gilias tradicijas turinčiais tarptautiniais, respublikiniais bei regioniniais renginiais, mėgėjų meno kolektyvų gausa, jų pasirodymais įvairiose šventėse ir konkursuose, atstovauja rajonui dainų šventėse, kultūrinio bendradarbiavimo projektuose. Centras daug dėmesio skiria įstaigos įvaizdžio formavimui ir darbo kokybės gerinimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei gyventojų sociokultūrinių poreikių tenkinimui.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

1967 m. Švenčionių mieste buvo įkurti Kultūros namai, vėliau pavadinti Rajoniniais kultūros namais. Nuo 1990 m. ši įstaiga – Švenčionių kultūros centras. Kultūros centras yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. 1999 m. teisiškai įregistruotas turto registre Švenčionių rajono savivaldybės vardu. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitą banke. 2001 m. panaikintas finansinis savarankiškumas, paliekant juridinio asmens statusą. 2004 m. pakeista Kultūros centro struktūra, įsteigti filialai.

Kultūros centro struktūrą sudaro: Švenčionių miesto kultūros centras ir Švenčionių miesto kultūros centro filialai: Adutiškio filialas, Stanislavavo filialas, Strūnaičio filialas, Vidutinės filialas. Kultūros centras veiklą organizuoja vadovaudamasis steigėjo patvirtintais nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų  pareiginiais nuostatais bei darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis .Kultūros centras dirba Švenčionių rajono teritorijoje . Kultūros centrui  vadovauja direktorius, veikiantis pagal kultūros centro nuostatus bei steigėjo patvirtintus pareiginius nuostatus.

Kultūro centro lėšas sudaro: Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas programų sąmatas; pajamos už teikiamas paslaugas; fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais;  perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; rajono savivaldybė gali papildomai finansuoti Kultūros centro veiklą, organizuojant rajonines, respublikines, tarptautines šventes, festivalius ir kitus kultūrinius renginius; projektinės lėšos, teikiant paraiškas ir gaunant finansavimą iš įvairių respublikos fondų; kitos teisėtai įgytos lėšos.

Kultūros centro vizija – laisvalaikio, pramogų, liaudies meno , vietos tradicijų ir papročių skleidimo kultūros centras, moderniose, pritaikytose kultūriniams poreikiams patalpose, vykdantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veikloje. Plečiantis aptarnaujamos teritorijos ribas, užmezgantis abipusius kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su kitomis šalimis.

Kultūros centro misija –  teikti kokybiškas ir įvairias kultūrines paslaugas patrauklioje ir techniškai modernioje aplinkoje ugdant ir lavinant įvairaus amžiaus ir poreikių vartotoją. Organizuoti kultūrinius renginius, atspindinčius pagrindines etikos vertybes. Sudaryti sąlygas rajono kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Projektų pagalba išnaudoti respublikos ir ES fondų teikiamą finansinę paramą, ir taip plėsti savo teikiamų paslaugų spektrą.

Kultūros centro tikslas – tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto kultūrines tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

Kultūros centro pagrindiniai uždaviniai:

 • rūpintis vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios ir etnokultūros puoselėjimu;
 • skatinti meno mėgėjų, liaudies meno vystymąsi;
 • sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei;
 • suteikti galimybes vietos gyventojams pagal jų sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese;
 • propaguoti profesionalų meną;
 • bendradarbiauti su rajono meno, kultūros, švietimo ir kitomis įstaigomis organizuojant įvairius renginius, susitikimus ir kita;
 • rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu.

Kultūros centro funkcijos:

 • rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu;
 • rūpinasi etninės kultūros globa ir jos skleidimu;
 • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
 • rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
 • bendradarbiauja, įtraukia į kultūrinę veiklą pagyvenusius žmones, vaikus ir jaunimą, žmones su negalia;
 • kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją;
 • teikia metodinę, techninę, transporto ir kitą pagalbą filialams;
 • teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas;
 • atlieka su kinu susijusias funkcijas;
 • rūpinasi Kultūros centro specialistų kvalifikacija.

 

Pagrindinės veiklos kryptys. Švenčionių miesto kultūros centre yra organizuojami įvairūs renginiai: valstybinės, kalendorinės, miesto šventės; festivaliai, konkursai vaikams ir jaunimui; atmintinų dienų minėjimas; lauko ir masiniai renginiai; pramoginiai renginiai. Čia vyksta vaikų, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio įprasminimas, prevencinė veikla, etninių kultūros vertybių puoselėjimas ir sklaida, projektų rengimas, partnerių paieška, bei naujų kultūrinės veiklos formų taikymas.

Organizacinė veikla. Švenčionių miesto kultūros centras tenkina miesto visuomenės visapusiškus kultūros poreikius, dalyvauja bendrose miesto, rajono, apskrities kultūros programose, ugdo gyventojų domėjimąsi įvairių žanrų menu. 

Švenčionių miesto kultūros centras yra pritaikytas žmonėms su negalia, į kultūros centrą galima patekti su vežimėliu, kultūros centro patalpose yra įrengti – mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo keltuvas (pakilimui į antrąjį aukštą), neįgaliųjų keltuvas į sceną, tualetai neįgaliesiems, specialios vietos žiūrovų salėje.